"द" ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी "द" ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही द् + अ

(काना)
द् + आ दा
ि
(पहिली वेलांटी)
द् + इ दि

(दुसरी वेलांटी)
द् + ई दी

(पहिला उकार)
द् + उ दु

(दुसरा उकार)
द् + ऊ दू

(एक मात्रा)
द् + ए दे

(दोन मात्रा)
द् + ऐ दै

(एक काना एक मात्रा)
द् + ओ दो

(एक काना दोन मात्रा)
द् + औ दौ
अं
(अनुस्वार)
द् + अं दं
अः :
(विसर्ग)
द् + अः दः

"द" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी "द" ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी
अॅ
(अर्धचंद्र)
द् + अॅ दॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
द् + ऑ दॉ

This article has been first posted on and last updated on by