"ब" ची बाराखडी

मराठी व्याकरणातील बारा मुख्य स्वरांपासून तयार होणारी "ब" ची बाराखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

मुख्य स्वर मुख्य स्वराची मात्रा बाराखडी
मात्रा नाही ब् + अ

(काना)
ब् + आ बा
ि
(पहिली वेलांटी)
ब् + इ बि

(दुसरी वेलांटी)
ब् + ई बी

(पहिला उकार)
ब् + उ बु

(दुसरा उकार)
ब् + ऊ बू

(एक मात्रा)
ब् + ए बे

(दोन मात्रा)
ब् + ऐ बै

(एक काना एक मात्रा)
ब् + ओ बो

(एक काना दोन मात्रा)
ब् + औ बौ
अं
(अनुस्वार)
ब् + अं बं
अः :
(विसर्ग)
ब् + अः बः

"ब" ची चौदाखडी

इंग्रजीमधून मराठीमध्ये आलेले दोन अतिरिक्त स्वर जोडल्यास तयार होणारी "ब" ची चौदाखडी पुढीलप्रमाणे आहे.

अतिरिक्त स्वर अतिरिक्त स्वराची मात्रा चौदाखडी
अॅ
(अर्धचंद्र)
ब् + अॅ बॅ

(काना आणि अर्धचंद्र)
ब् + ऑ बॉ

This article has been first posted on and last updated on by